Working...
Shoping cart
Shopping cart
CHF 0.00
Alpha Elettronica SW18-12-60
Alpha Elettronica SW18-12-60
16W AC/DC Adapter - 2A max - 230V (Vac) - 12V (Vdc) - 1400 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68466 - SW18-12-60
Stock (carouge)
CHF 27.00
Alpha Elettronica SWD40-424-60
Alpha Elettronica SWD40-424-60
42W AC/DC Adapter - 3.3A max - 100/115/230V (Vac) - 24V (Vdc) - 1200-1700 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68459 - SWD40-424-60
Stock (carouge)
CHF 38.00
Alpha Elettronica CV115/1CH
Alpha Elettronica CV115/1CH
AC/DC Adapter - 100VA - 115V (Vac) - 230V (Vac) - 435 mA
Ref: 68540 - CV115/1CH

CHF 43.00
Alpha Elettronica KD1500
Alpha Elettronica KD1500
AC/DC Adapter - 1500 mA max - 100-240V (Vac) - 3/4.5/5/6/7.5/9/12V (Vcc) - ø 5,5 (2.1 mm), ø 5,5 (2.5 mm), ø 3,5 (1.35 mm), ø 3,5 (1.50 mm), ø 5,5 (1.50 mm), ø 3.50 mm, ø 2.50 mm, miniUSB, microUSB & USB "A" plugs
Ref: 68534 - KD1500

CHF 20.00
Alpha Elettronica KD2002/5
Alpha Elettronica KD2002/5
AC/DC Adapter - 2000 mA max - 100-240V (Vac) - 5V (Vcc) - Embouts ø 2,5 (0.7 mm)
Ref: 103566 - KD2002/5

CHF 14.00
Alpha Elettronica KD2510
Alpha Elettronica KD2510
AC/DC Adapter - 2250 mA max - 100-240V (Vac) - 3/4.5/5/6/7.5/9/12V (Vcc) - ø 5,5 (2.1 mm), ø 5,5 (2.5 mm), ø 3,5 (1.35 mm), ø 3,5 (1.50 mm), ø 5,5 (1.50 mm), ø 3.50 mm, ø 2.50 mm, miniUSB, microUSB & USB "A" plugs
Ref: 68536 - KD2510

CHF 22.00
Alpha Elettronica KD2520
Alpha Elettronica KD2520
AC/DC Adapter - 1000/1200/1500 mA max - 100-240V (Vac) - 9/12/13.5/15/18/20/24V (Vcc) - ø 5,5 (2.1 mm), ø 5,5 (2.5 mm), ø 3,5 (1.35 mm), ø 5,5 (1.50 mm), ø 3.50 mm & ø 2.50 mm plugs
Ref: 68535 - KD2520

CHF 20.00
Alpha Elettronica SW08-305-60
Alpha Elettronica SW08-305-60
12W AC/DC Adapter - 2A max - 230V (Vac) - 5V (Vdc) - 2000 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68471 - SW08-305-60

CHF 21.00
Alpha Elettronica SW08-306-60
Alpha Elettronica SW08-306-60
12W AC/DC Adapter - 2A max - 230V (Vac) - 6V (Vdc) - 2000 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68472 - SW08-306-60

CHF 21.00
Alpha Elettronica SW08-309-60
Alpha Elettronica SW08-309-60
12W AC/DC Adapter - 2A max - 230V (Vac) - 9V (Vdc) - 1300 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68473 - SW08-309-60

CHF 21.00
Alpha Elettronica SW08-312-60
Alpha Elettronica SW08-312-60
12W AC/DC Adapter - 2A max - 230V (Vac) - 12V (Vdc) - 1000 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68474 - SW08-312-60

CHF 22.00
Alpha Elettronica SW08-315-60
Alpha Elettronica SW08-315-60
12W AC/DC Adapter - 2A max - 230V (Vac) - 15V (Vdc) - 800 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68475 - SW08-315-60

CHF 25.00
Alpha Elettronica SW08-324-60
Alpha Elettronica SW08-324-60
12W AC/DC Adapter - 2A max - 230V (Vac) - 24V (Vdc) - 500 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68470 - SW08-324-60

CHF 22.00
Alpha Elettronica SW18-05-60
Alpha Elettronica SW18-05-60
16W AC/DC Adapter - 2A max - 230V (Vac) - 5V (Vdc) - 2000 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68467 - SW18-05-60

CHF 29.00
Alpha Elettronica SW18-09-60
Alpha Elettronica SW18-09-60
16W AC/DC Adapter - 2A max - 230V (Vac) - 9V (Vdc) - 1800 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68463 - SW18-09-60

CHF 28.00
Alpha Elettronica SW18-15-60
Alpha Elettronica SW18-15-60
16W AC/DC Adapter - 2A max - 230V (Vac) - 15V (Vdc) - 1100 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68462 - SW18-15-60

CHF 28.00
Alpha Elettronica SW18-18-60
Alpha Elettronica SW18-18-60
16W AC/DC Adapter - 2A max - 230V (Vac) - 18V (Vdc) - 900 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68464 - SW18-18-60

CHF 28.00
Alpha Elettronica SW18-24-60
Alpha Elettronica SW18-24-60
16W AC/DC Adapter - 2A max - 230V (Vac) - 24V (Vdc) - 700 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68465 - SW18-24-60

CHF 27.00
Alpha Elettronica SW18/1
Alpha Elettronica SW18/1
16W AC/DC Adapter - 2A max - 230V (Vac) - 3-12V (Vdc) - 1000-2300 mAh - ø 3,5 (1.3 mm), ø 5,5 (2.1 mm), ø 5,5 (2.5 mm), ø 2,35 (0.7 mm) & ø 4,0 (1.7 mm) plugs
Ref: 68468 - SW18/1

CHF 24.00
Alpha Elettronica SW25-400-50
Alpha Elettronica SW25-400-50
25W AC/DC Adapter - 3A max - 230V (Vac) - 3/4.5/6/7.5/9/12V (Vdc) - 2000-3000 mAh - ø 3,5 (1.3 mm), ø 5,5 (2.1 mm), ø 5,5 (2.5 mm), ø 2,35 (0.7 mm) & ø 4,0 (1.7 mm) plugs
Ref: 68452 - SW25-400-50

CHF 27.00
Alpha Elettronica SW25-405-60
Alpha Elettronica SW25-405-60
25W AC/DC Adapter - 3A max - 230V (Vac) - 5V (Vdc) - 3000 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68449 - SW25-405-60

CHF 28.00
Alpha Elettronica SW25-409-60
Alpha Elettronica SW25-409-60
25W AC/DC Adapter - 3A max - 230V (Vac) - 19V (Vdc) - 2800 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68451 - SW25-409-60

CHF 30.00
Alpha Elettronica SW25-412-60
Alpha Elettronica SW25-412-60
25W AC/DC Adapter - 3A max - 230V (Vac) - 12V (Vdc) - 2100 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68448 - SW25-412-60

CHF 28.00
Alpha Elettronica SW25-415-60
Alpha Elettronica SW25-415-60
25W AC/DC Adapter - 3A max - 230V (Vac) - 15V (Vdc) - 1600 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68450 - SW25-415-60

CHF 30.00
Alpha Elettronica SW25-418-60
Alpha Elettronica SW25-418-60
25W AC/DC Adapter - 3A max - 230V (Vac) - 18V (Vdc) - 1400 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68453 - SW25-418-60

CHF 28.00
Alpha Elettronica SW25-424-60
Alpha Elettronica SW25-424-60
25W AC/DC Adapter - 3A max - 230V (Vac) - 24V (Vdc) - 1000 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68447 - SW25-424-60

CHF 28.00
Alpha Elettronica SWD03-307-60
Alpha Elettronica SWD03-307-60
2,6W AC/DC Adapter - 0.8A max - 100-240V (Vac) - 7,5V (Vdc) - 340 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68524 - SWD03-307-60

CHF 12.00
Alpha Elettronica SWD10-312-60
Alpha Elettronica SWD10-312-60
12W AC/DC Adapter - 2,2A max - 100-240V (Vac) - 12V (Vdc) - 1000 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68531 - SWD10-312-60

CHF 24.00
Alpha Elettronica SWD10-324-60
Alpha Elettronica SWD10-324-60
12W AC/DC Adapter - 2,2A max - 100-240V (Vac) - 24V (Vdc) - 450 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68532 - SWD10-324-60

CHF 26.00
Alpha Elettronica SWD120-412-60
Alpha Elettronica SWD120-412-60
120W AC/DC Adapter - 10A max - 100/115/230V (Vac) - 12V (Vdc) - 7,0-10,0A - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68518 - SWD120-412-60

CHF 74.00
Alpha Elettronica SWD120-415-60
Alpha Elettronica SWD120-415-60
120W AC/DC Adapter - 10A max - 100/115/230V (Vac) - 15V (Vdc) - 5,6-8,0A - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68514 - SWD120-415-60

CHF 71.00
Alpha Elettronica SWD120-419-72
Alpha Elettronica SWD120-419-72
120W AC/DC Adapter - 4.3 A @ 100V / 6.3 A @ 230V (Vac) - 19V (Vdc) - Embouts ø 5,5 (2.1 mm), ø 5,5 (2.5 mm), ø 5,0 (1.0 mm), ø 4,8 (1.7 mm), ø 6,3 (3.1 mm), ø 7,4 (5.0 mm) & Dell - cable 2m
Ref: 90553 - SWD120-41972

CHF 63.00
Alpha Elettronica SWD120-424-60
Alpha Elettronica SWD120-424-60
120W AC/DC Adapter - 10A max - 100/115/230V (Vac) - 24V (Vdc) - 3,5-5,0A - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68519 - SWD120-424-60

CHF 65.00
Alpha Elettronica SWD120-430-60
Alpha Elettronica SWD120-430-60
120W AC/DC Adapter - 10A max - 100/115/230V (Vac) - 30V (Vdc) - 3,0-4,0A - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68515 - SWD120-430-60

CHF 65.00
Alpha Elettronica SWD20-409-60
Alpha Elettronica SWD20-409-60
21W AC/DC Adapter - 2A max - 100/115/230V (Vac) - 9V (Vdc) - 1700-2200 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68485 - SWD20-409-60

CHF 39.00
Alpha Elettronica SWD20-412-60
Alpha Elettronica SWD20-412-60
21W AC/DC Adapter - 2A max - 100/115/230V (Vac) - 12V (Vdc) - 1250-1650 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68484 - SWD20-412-60

CHF 20.00
Alpha Elettronica SWD20-424-60
Alpha Elettronica SWD20-424-60
21W AC/DC Adapter - 2A max - 100/115/230V (Vac) - 24V (Vdc) - 650-800 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68480 - SWD20-424-60

CHF 39.00
Alpha Elettronica SWD40-405-60
Alpha Elettronica SWD40-405-60
42W AC/DC Adapter - 3.3A max - 100/115/230V (Vac) - 5V (Vdc) - 3300 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68456 - SWD40-405-60

CHF 41.00
Alpha Elettronica SWD40-412-60
Alpha Elettronica SWD40-412-60
42W AC/DC Adapter - 3.3A max - 100/115/230V (Vac) - 12V (Vdc) - 2300 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68383 - SWD40-412-60

CHF 40.00
Alpha Elettronica SWD40-419-60
Alpha Elettronica SWD40-419-60
42W AC/DC Adapter - 3.3A max - 100/115/230V (Vac) - 19V (Vdc) - 1600-2100 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68457 - SWD40-419-60

CHF 37.00
Alpha Elettronica SWD60-400-50
Alpha Elettronica SWD60-400-50
60W AC/DC Adapter - 5.5A max - 100/115/230V (Vac) - 5-15V (Vdc) - 2800-4000 mAh - ø 3,5 (1.3 mm), ø 5,5 (2.1 mm), ø 5,5 (2.5 mm), ø 2,35 (0.7 mm) & ø 4,0 (1.7 mm) plugs
Ref: 68503 - SWD60-400-50

CHF 56.00
Alpha Elettronica SWD60-405-60
Alpha Elettronica SWD60-405-60
60W AC/DC Adapter - 5.5A max - 100/115/230V (Vac) - 5V (Vdc) - 5000 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68494 - SWD60-405-60

CHF 53.00
Alpha Elettronica SWD60-412-60
Alpha Elettronica SWD60-412-60
60W AC/DC Adapter - 5.5A max - 100/115/230V (Vac) - 12V (Vdc) - 3500-5000 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68497 - SWD60-412-60

CHF 53.00
Alpha Elettronica SWD60-424-60
Alpha Elettronica SWD60-424-60
60W AC/DC Adapter - 5.5A max - 100/115/230V (Vac) - 24V (Vdc) - 1700-2500 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68496 - SWD60-424-60

CHF 48.00
Alpha Elettronica SWD60-430-60
Alpha Elettronica SWD60-430-60
60W AC/DC Adapter - 5.5A max - 100/115/230V (Vac) - 30V (Vdc) - 1400-2000 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68498 - SWD60-430-60

CHF 53.00
Alpha Elettronica SWD90-412-60
Alpha Elettronica SWD90-412-60
90W AC/DC Adapter - 5.6A max - 100/115/230V (Vac) - 12V (Vdc) - 4300-5500 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68508 - SWD90-412-60

CHF 58.00
Alpha Elettronica SWD90-415-60
Alpha Elettronica SWD90-415-60
90W AC/DC Adapter - 5.6A max - 100/115/230V (Vac) - 15V (Vdc) - 3500-4300 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68509 - SWD90-415-60

CHF 58.00
Alpha Elettronica SWD90-424-60
Alpha Elettronica SWD90-424-60
90W AC/DC Adapter - 5.6A max - 100/115/230V (Vac) - 24V (Vdc) - 2300-3200 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68505 - SWD90-424-60

CHF 62.00
Alpha Elettronica SWD90-430-60
Alpha Elettronica SWD90-430-60
90W AC/DC Adapter - 5.6A max - 100/115/230V (Vac) - 30V (Vdc) - 1900-2600 mAh - ø 5,5 (2.1 mm) & ø 5,5 (2.5 mm) plugs
Ref: 68507 - SWD90-430-60

CHF 59.00